Sygn. akt I C 747/17

POSTANOWIENIE

Dnia 4 kwietnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, I Wydział

Cywilny w składzie:

sędzia SR Jarosław Janeczek

po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2018 roku w Rawie Mazowieckiej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa

Grzegorza Czebotar, Adama Zawiszy i Annę Gorzawskiej

przeciwko

Tomaszowi Orysiakowi

o zapłatę

postanawia:

1.  na podstawie art. 5021 §1 k.p.c. uchylić nakaz zapłaty z dnia 9 stycznia 2018 i rozpoznać sprawę w dalszym ciągu z pominięciem postępowania upominawczego;

2.  na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.

SSR Jarosław Janeczek

 

UZASADNIENIE

         Wydany w postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty nie mógł być doręczony pozwanemu z uwagi na to, iż wskazany przez powoda adres jest nieaktualny.

         Powodowie mimo wezwania nie wskazali aktualnego adresu pozwanego. Co prawda pełnomocnik powodów w odpowiedzi na wezwanie Sądu złożył pismo ale nie wskazał w nim adresu zamieszkania pozwanego lecz „adres do doręczeń”. Po pierwsze „adres do doręczeń” nie jest adresem zamieszkania jaki mieli wskazywać powodowie. Po drugie nawet gdyby potraktować zwrot „adres do doręczeń” jako omyłkę zawodowego pełnomocnika powodów do wskazany adres figuruje w bazie PESEL-SAD jako adres zamieszkania powoda, ale do dnia 16 maja 2013 roku, a więc jest niewątpliwie nieaktualny. Gdyby pozwany tam zamieszkiwał to nie wymeldowałby się stamtąd.

         Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 5021 §1 k.p.c. nakaz zapłaty należało uchylić, a sprawę skierować do rozpoznania z pominięciem postępowania upominawczego.

         Z uwagi na brak adresu pozwanego nie jest również możliwe kontynuowanie postępowania w trybie uproszczonym, dlatego też celowe jest zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c.

         Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

SSR Jarosław Janeczek

 

 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia bezpośrednio do Sądu, który je wydał, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Nadanie pisma na poczcie równoznaczne jest z wniesieniem go do Sądu.

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I C 747/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
b/d