Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej jest sądem powszechnym, sprawującym wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi. Jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w sektorze finansów publicznych, w całości finansowaną z budżetu państwa.
Aktualną podstawą prawną funkcjonowania Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej  Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1407).
Zasady organizacji pracy Sądu regulują następujące akty prawne:
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1141),.
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z  2019 r.  poz. 138).

 

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna