OGŁOSZENIE Sygn. akt I Ns 141/16

Sygn. akt I Ns 141/16

 

Ogłoszenie

 

„W trybie art. 6363 §3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej ogłasza, że został złożony przez Sylwię Agnieszkę Andryszkiewicz wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Dariusza Kazimierz Wiśniewskiego, numer PESEL 53072115655, ostatnio stale zamieszkałego: 96-200 Rawa Mazowiecka, Osiedle 9 maja 10 m. 15 , zmarłego 22 grudnia 2015 roku.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 §3 pkt. 1 k.p.c.). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 §1 k.p.c. w zw. z art. 6381 §3 pkt. 2 k.p.c.). Osoby wymienione w zdaniu poprzednim (art. 637 §1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

SSR Jarosław Janeczek

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE Sygn. akt I Ns 141/16