OGŁOSZENIE Sygn. akt I Nc 195/16

Sygn. Akt I Nc 195/16

POSTANOWIENIE

Dnia 18 maja 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, I Wydział Cywilny, w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia SR Jarosław Janeczek

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017 roku w Rawie Mazowieckiej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa

Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” Spółka Akcyjna w Warszawie

przeciwko

Marianowi Wróbel

o zapłatę – w przedmiocie umorzenia postępowania

postanawia:

na podstawie art. 182 §1 k.p.c. umorzyć postępowanie w sprawie.-

SSR Jarosław Janeczek

 

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 182 §1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 §1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

         Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone postanowieniem w dniu 16 maja 2017 roku na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c..

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania nie został zgłoszony przez strony do chwili obecnej. Sąd nadal nie dysponuje adresem pozwanego.

         Mając na uwadze spełnienie przesłanek art. 182 §1 k.p.c. należało orzec jak w sentencji.

SSR Jarosław Janeczek

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE Sygn. akt I Nc 195/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-19
Publikacja w dniu:
2017-05-19
Opis zmiany:
b/d