Dostęp do informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności polskiego wymiaru sprawiedliwości w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r – t.j. z dnia 19 listopada 2015r (Dz.U.z 2015r poz. 2058 ze zm.).

Prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej. Dostęp do takiej informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest przez Sąd w następujący sposób:


  • na pisemny wniosek skierowany na adres Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej
  • faksem na numer:
  • e-mailem:
  • w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

 

W przypadku składania wniosku o udostępnienie informacji niedostępnych w BIP, należy wskazać sposób, w jaki żądana informacja ma zostać udzielona.

  

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 od dnia złożenia wniosku.

 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie – Sąd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz wskazuje termin, w jakim udostępni informację – nie dłuższym niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być niezwłocznie udostępniona. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Sąd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W związku z tym, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Prezesa Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, z tym że: odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kagankiewicz
Dokument z dnia:
2019-02-11
Publikacja w dniu:
2019-02-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kagankiewicz
Dokument z dnia:
2019-02-11
Publikacja w dniu:
2019-02-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d