Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej jest sądem powszechnym, sprawującym wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi. Jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w sektorze finansów publicznych, w całości finansowaną z budżetu państwa.
Aktualną podstawą prawną funkcjonowania Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej  Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1407).
Zasady organizacji pracy Sądu regulują następujące akty prawne:
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2062),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r. nr 5, poz. 22 z późn. zm.).

 

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna